Pravidla

  1. Obecné

1. 1. Olešnický kvítek je hudební soutěž pro mladé muzikanty. 

1. 2. Soutěžní části olešnického kvítku se mohou zúčastnit jednotlivci i skupiny do 20 let včetně.

1. 3. Soutěžící do 10 let může být doprovázen na nástroj osobou starší 18 let.

1. 4. Pořadatel si vyhrazuje právo rozdělit soutěžící do kategorií podle počtu přihlášených.

1. 5. Pořadatel se zavazuje nejpozději 14 dní před konáním přehlídky poskytnout učinkujícím podrobné informaci ohledně počtu interpretovaných písní.

1. 6. Účinkující se zavazuje nejpozději 14 dní před konáním přehlídky poskytnout pořadateli svůj stage plán.

  1. Přihlášení

2. 1. Přihlašování je nutné uskutečnit nejpozději 14 dní před termínem Olešnického kvítku.

2. 2. Přihlášení je třeba učinit prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.olesnickykvitek.cz

2. 3. Pořadatelé mohou registraci účastníků do soutěže zastavit v okamžiku, kdy bude naplněna kapacita.

  1. Průběh soutěže

3. 1. Přihlášení soutěží o diváckou cenu a porotní cenu. 

3. 2. O divácké ceně rozhodují návštěvníci Olešnického kvítku s platnou vstupenkou, kteří vhazují hlasy do hlasovacích uren k tomu určených. 

3. 3. Porotní cenu uděluje odborná porota s lichým počtem porotců na základě svého hodnocení. Porota o vítězi/vítězích rozhodne tajným hlasováním. 

3. 4.  Proti rozhodnutí odborné poroty není přípustné žádné odvolání.

  1. Rozdělení do kategorií

4. 1. Porotní cena je udělována v kategoriích sólový zpěv, sólista a skupina.

4. 2. Soutěžící v kategorii sólový zpěv vystoupí se 3 písněmi, z nichž alespoň jedna musí být v žánru folková a country hudba nebo lidová píseň.

4. 3. Soutěžící v kategoriích sólista a skupina vystoupí s 5 písněmi. 

4. 4. V závislosti na počtu přihlášených může být počet soutěžních písní upravován. Pořadatelé budou o konečném počtu soutěžních písní přihlášené soutěžící informovat nejpozději 14 dní před konáním přehlídky.

4. 5. V závislosti na počtu soutěžících mohou pořadatelé dle svého uvážení zrušit kategorie nebo vytvořit nové na základě věku soutěžících.